Μικροβιολογικό

Το εργαστήριο βιοπαθολογίας καλύπτει όλες τις εξετάσεις που περιλαμβάνονται στην ιατρική ειδικότητα της βιοπαθολογίας, δηλαδή την μικροβιολογία, βιοχη- μεία, ανοσολογία και αιματολογία. Είναι εξοπλισμένο με σύγχρονους αναλυτές, νέες τεχνολογίες και αντιδραστήρια τελευταίας γενιάς.Καθημερινάπροσφέρειέγκυρα,αξιόπιστακαιπιστοποιημένααποτελέσματα,και κινείται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΣΥΔ και κανονισμούς των προτύπων ISO 9001 και χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστήματα ποιότητας, με στόχο την συνεχή βελτίωση τηςποιότητας των εργαστηριακών απο τελεσμάτωνγιατηνκαλύτερηεξυπηρέτησητωνπελατών.

 

•ΗΑιματολογίαέχειωςκύριοαντικείμενοέρευναςκαιμελέτηςτοαίμα,τόσο στηφυσιολογική του, όσο και την παθολογική τουκατάσταση. Η Αιματολογία προσδιορίζει αρκετό αριθμό νοσημάτων που έχουν ως αιτία αιματοπάθειες οφει- λόμενες σε διαταραχές τωναιματικών κυττάρων (ερυθρά , λευκά , αιμοπετάλια) , ή ακόμα και στην αντιμετώπιση αιμορραγικώνπαθήσεων, παθήσεων που συνο- δεύονται μεαιμορραγία. Στις αιματοπάθειες περιλαμβάνονται οιπερισσότερο γνωστές, αναιμίες, λευχαιμίες, κ.ά.

• Οι εξετάσεις πήξης γίνονται για να ελέγξουμε τηναποτελεσματικότητα της αν- τιπηκτικήςφαρμακευτικής αγωγής η οποία εμποδίζει τηδημιουργία θρόμβου και επιπλέον για να ανιχνεύσουμε και να διαγνώσουμε τις αιμορραγικέςδιατα- ραχές.

•Η ΒιοχημείαήΒιολογικήΧημείαείναι ημελέτητωνχημικώνδιεργασιών και μορίων(όπωςοιπρωτεΐνες,τασάκχαραταλιπίδια,τανουκλεϊκάοξέακαιάλλα βιομόρια) που πραγματοποιούνται σεζωντανούς οργανισμούς. Αποκλίσεις από τιςφυσιολογικές τιμές αυτών των ουσιών μπορεί να σχετίζονται με κάποιο νό σημα.

• Ορμονολογικο τμήμα: Η Ορμόνη είναι χημική ουσία που παράγεται στον οργα νισμό, κυκλοφορεί στο αίμα και έχει ειδική ρυθμιστική δράση στηδραστηριότητα συγκεκριμένων κυττάρων ή οργάνωντου σώματος. Οι δράσεις της ορμόνης και τα μέρητου σώματος που αφορά διαφέρουν ανάλογα με τοντύπο της ορμόνης. Οι περισσότερες ορμόνεςπαράγονται από ειδικούς αδένες οι οποίοιονομάζονται ενδοκρινείς αδένες.

• Ανοσολογικό τμήμα: Η ανοσία είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να αμύνεται ενάντια σε κάποιονεξωτερικό βλαπτικό παράγοντα και να μηνυφίσταται τις συ- νέπειές του. Την ικανότητα αυτή την αποκτά ο οργανισμός με τη βοήθεια ενόςπολύπλοκου και πολύ σημαντικού συστήματος πουλέγεται ανοσοποιητικό σύ στημα. Η ανοσολογία αποτελεί τον κλάδο της βιοπαθολογίας πουσυμβάλλει στη διάγνωση νοσημάτων τα οποία προκύπτουν όταν οι εξωτερικοί βλαπτικοί παρά γοντες καταφέρνουν να νικήσουν το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου καθώς επίσης και τηνδιάγνωση αυτοάνοσων νοσημάτων όπως ο λύκος, τοσκληρόδερμα, οι νόσοι του κολλαγόνου, αλλεργίεςκ.ά. To εργαστήριο εκτελεί το σύνολο τωνανοσολογικών εξετάσεων οι οποίες υποδεικνύονται με βάσει τα παραπάνω νοσήματα. (ANA, a-DNA, aENA, HLA, LaC, Rast, C3, C4, ηπατίτιδες κλπ).

• Νεοπλασματικοί δείκτες: Οι καρκινικοί δείκτεςείναι ουσίες που μπορεί να ανιχνευθούν και να μετρηθούν σε διάφορα βιολογικά υγρά (αίμα, ούρα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό υγρό, εγκεφαλονωτιαίουγρό). Σκοπός του προσδιορισμού τους είναι η ανίχνευση του όγκου και πιθανά της πρωτοπαθούςεστίας, η δυνατότητα εκτίμησης τουνεοπλασματικού φορτίου, η παρακολούθηση τηςανταπόκρισης στη θεραπεία, η πρόγνωση και η πρόβλεψη της έκβασης της νόσου.

• H ηλεκτροφόρηση, είναι η ηλεκτροχημική μέθοδος διαχωρισμού ηλεκτρικά φορτισμένωνσωματιδίων (συνήθως πρωτεϊνικής ή νουκλεϊνικήςφύσεως) από ένα μίγμα τους. Ηλεκτροφορήσειςλευκωμάτων ορού και ούρων, ηλεκτροφο- ρήσειςαιμοσφαιρίνης, ανοσοκαθηλώσεις ορού και ούρωνανοσοηλεκτροφορή- σεις, ηλεκτροφορήσειςισοενζύμων ALP, LDH, CPK, λιποπρωτεινών, ανίχνευση αιμοσφαιρινοπαθειών και προγεννητικόςέλεγχος. •Επίπεδαφαρμάκων:Μετρούνταιταεπίπεδατων φαρμάκων στοαίμακαινα ρυθμιστούνανάλογαοιδόσειςπουλαμβάνειοασθενής,Λίθιο(Li-Lithium),Βαλ- προϊκό οξύ ( Depakine), Διγοξίνη , Φαινοβαρβιτάλη(Luminal), Καρβαμαζεπίνη (tegretol), Φαινυτοΐνη(phenytoin), Drug Test.

• Εξετάσεις ούρων :

➢Ούρα 2και24ωρών:προσδιορισμόόλωντωνπαραμέτρων(κάθαρσηκρεατι- νινης, ασβεστίου, κρεατινινηςφωσφόρου μαγνησίου , μικροαλβουμινη , κλάσμα αλβ./κρεατ., vma , κατεχολαμινες κλπ

➢ Γενική εξέταση ούρων

• Μικροβιολογικό τμήμα : Η μικροβιολογία επιβεβαιώνει τις λοιμώξεις μέσω τηςμικροβιολογικήςεξέτασηςήκαλλιεργειώντωνβιολογικώνυγρώναπότηνεστία της λοίμωξης, όπως (ούρα, κόπρανα, πτύελα, σπέρμα, πλευριτικό υγρό, ασκητικό περικαρδιακό υγρό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό, υγρά παροχετεύσεων, πύον, μύκητες μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, χλαμύδα.

• ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ: Ούρα , κολπικού τραχηλικού υγρού, σπέρματος, ουρηθρικού εκκρίματος , προστατικού υγρού . καλλιέργεια πτυέλων κλπ.

• Εξετάσεις κοπράνων: παρασιτολογικη καλλιέργεια κοπράνων mayer κοπράνων.

• Test pap.

• Σπερμοδιαγραμμα.

 

Leave a reply